Cikkek ‘peres eljárás’ címkével

Változások a fizetési meghagyásos eljárásban

Szerző: Dr. Szabó Gergely Dátum: Kategória: Kintlévőség kezelés, Polgári jog

A pénzkövetelések érvényesítésének egyik legelterjedtebb módja a közjegyző által kibocsátott fizetési meghagyás. A fizetési meghagyásos eljárást egyszerűsége és gyorsasága miatt sokan választják, ráadásul a kisértékű pénzkövetelések esetén kötelező ezt az utat igénybe venni. 2018-ban jogszabályi változások következtek be a fizetési meghagyásos eljárás vonatkozásában is. Melyek a legfontosabb változások?   

Mikor illeti meg munkavállalói költségkedvezmény a dolgozót?

Szerző: Dr. Szabó Gergely Dátum: Kategória: Munkajog

A munkaviszonyból származó igényeket munkaügyi perben lehet érvényesíteni, beleértve a meg nem fizetett munkabér iránti követelést, vagy a jogellenes felmondásból származó igényeket is. A pereskedés a munkavállaló és a munkáltató számára akár jelentős költséggel is járhat. Ezért a munkaügyi perekben a jogérvényesítés megkönnyítése érdekében a törvény költségkedvezményeket biztosít a feleknek, amelyek közül a legjelentősebb a munkavállalói költségkedvezmény.   

Perújítás, felülvizsgálat – Mikor támadható a jogerős bírósági határozat?

Szerző: Dr. Szabó Gergely Dátum: Kategória: Peres eljárások

Ha egy ügyben a bíróság jogerős ítéletet hozott, akkor e döntéssel szemben rendszerint bírósági úton nincs helye további jogorvoslatnak. Ennek egyik oka, hogy a jogbiztonság követelménye megköveteli, hogy a jogvita véglegesen lezárásra kerüljön, és ne lehessen a végtelenségig jogorvoslattal élni. Azonban vannak esetek, amikor a törvény lehetővé teszi, hogy a jogerős határozatokkal szemben az érintett rendkívüli perorvoslattal éljen. Mikor van helye rendkívüli perorvoslatoknak?     

Hogyan történik a követelések beszámítása?

Szerző: Dr. Szabó Gergely Dátum: Kategória: Polgári jog

Nem ritka, hogy két szerződésben álló vagy szerződéses kapcsolatban nem lévő félnek egymással szemben kölcsönösen követelései állnak fenn. Ebben az esetben meghatározott feltételek mellett lehetőség van arra, hogy a kölcsönös követeléseiket egymással szemben beszámítsák. Milyen esetekben van lehetőség a követelések beszámítására? Mely követeléseket lehet egymással szemben beszámítani?

Hogyan tud egy cég pert indítani?

Szerző: Dr. Kocsis Ildikó Dátum: Kategória: Peres eljárások

Ismét változtak a per indítás szabályai, immár harmadjára az elmúlt két évben. Talán már hozzászoktunk, hogy mindig újabb szabályokat kell megismernünk, hiszen hazánkban állandóan változik a jogi környezet. Ma ismét egy 2009-ben bevezetett, majd 2010-ben eltörölt szabályra kell figyelnünk, ha gazdálkodó szervezetként a vitás ügyet bíróság előtt szeretnénk rendezni.

Gyorsabb lesz a pereskedés?

Szerző: Dr. Kocsis Ildikó Dátum: Kategória: Peres eljárások

Nem is olyan régen adtunk hírt róla, hogy a hosszú, évekig tartó pereskedéseknek talán vége. Tettük ezt azért, mert tavaly januártól életbe lépett egy új szabály, mely jogi személy gazdálkodó szervezetekre vonatkozott és a felek közötti per előtti egyeztetést tette kötelezővé. De tényleg bevált ez a gyakorlatban? Hogyan gyorsít az állam a vállalkozások közötti pereken?

Korábban miről is volt szó pontosan?

A peres ügyek szabályait tartalmazó törvény 2009. januártól előírta, hogy a jogi személy gazdálkodó szervezeteknek az egymás közötti vitás ügyeiben meg kell kísérelniük a vita peren kívüli rendezését.

A törvényi rendelkezés alapján a feleknek írásban kellett egymással közölniük az álláspontjukat és bizonyítékaikat is. A lényeg tehát az volt, hogy egy bíróság előtti eljárás előtt az érintett felek pontosan tárják fel és ismertessék egymással, hogy mi az álláspontjuk és milyen bizonyítékaik vannak annak alátámasztására. A cél ezzel a per elkerülése volt, hiszen, ha pontosan látja mindkét fél, hogy mit gondol a másik és mit tud bizonyítani, talán elkerülhető a per és a felek maguk rendezhetik vitás ügyeiket.

Lehetőség volt arra is, hogy a felek egy közös jegyzőkönyvben rögzítsék, hogy miben nem értenek egyet. Ha jól belegondolunk, ekkor is a felek közötti egyeztetés valósulhat meg, ahol akár a vita is megoldódhat, de legalább az kikristályosodik, hogy miben nem értenek egyet egymással.

Természetesen a fenti előírásnak nem sok értelme lett volna, ha az elmaradásához nem kötnek hozzá valamilyen következményt. Ez is megtörtént, hiszen a bíróság előtt a fentiek megtörténtét igazolni kellett, ennek hiányában a bíróság a benyújtott kereseti kérelmet elutasította anélkül, hogy érdemben vizsgálta volna, vagy foglalkozott volna vele.

Ez volt tehát a múlt, hiszen az előírás ismét változott. De hogyan?

A helyzet áttekintése sok esetben még a szakemberek számára sem egy egyszerű feladat, hiszen jogszabályok jöttek, majd mentek.

Még 2009-ben megalkotásra került egy olyan új szabályrendszer, melynél teljesen új szabályokat hoztak kifejezetten a vállalkozások közti jogviták rendezése tekintetében 2011. január 1-től alkalmazandóan. Ez a vállalkozások közötti perek esetében szigorúbb szabályokkal, rövidebb határidőkkel működött volna. Továbbra is kiemelten kezelte a per előtti egyeztetést a fentiek alapján. Tartalmazott egy olyan előírást is, mely szerint a vállalkozások közötti peres ügyekben született jogerős ítéletek lényegi részét a Cégközlöny honlapján is közzétették volna.

Az új honatyák azonban ismét változtattak. Hogyan?

Hatályon kívül helyezték a korábbi jövőbeli előírásokat, vagyis egyelőre nem lesznek új szabályok a vállalkozások közötti perekre.

Ugyanakkor a per előtti kötelező egyeztetést is törölték. Ezt a következőkkel indokolták: a joggyakorlat nehezen alkalmazható, a jogérvényesítés gyakorlatától idegen szabály, emiatt fölösleges. A 2009. január 1-je óta hatályban lévő per előtti kötelező egyeztetés inkább csak megnehezíti és bonyolítja a felek közötti helyzetet, betartása inkább csak akadályt jelent, így hatályon kívül helyezése indokolt.

A fentiekkel kapcsolatos vélemények nyilván eltérőek. Ki-ki belátása szerint értékelje. Egy biztos, az új és valóban hatékonyabb vitarendezési szabályok egyelőre még váratnak magukra, reméljük nem sokáig. Ne feledjük azonban, hogy a viták enélkül is megoldhatóak, a szembenálló feleken múlik, hogy hogyan.

Kocsis és Szabó Ügyvédi Iroda elérhetősége