A munkaviszony leggyakrabban határozatlan időre jön létre, de sokan dolgoznak határozott idejű munkaviszony keretében is. Határozott időre szóló munkaszerződés esetén előfordulhat, hogy valamely okból a szerződésben foglalt határidő lejárta előtt meg kell szüntetni a szerződést. Melyek a határozott idejű munkaszerződés megszüntetésének lényeges szabályai?

Hogyan jöhet létre határozott idejű munkaviszony?

Ha a munkaszerződésben a felek kifejezetten nem egyeznek meg a határozott idejű munkaviszonyról, akkor a munkaszerződés automatikusan határozatlan időre jön létre.

Ha a felek határozott idejű munkaviszonyt szeretnének, akkor a munkaszerződésben meg kell határozniuk a munkaviszony időtartamát.

Az időtartam meghatározása történhet bármilyen erre alkalmas módon. Lehet naptári nap szerint (pl. 2023.12.31-ig) vagy az időtartam meghatározásával (pl. 1 év). Az időtartam meghatározásánál figyelembe kell venni, hogy a határozott idejű munkaviszony legfeljebb 5 évig tarthat. Ebbe az időtartamba a meghosszabbított, valamint a 6 hónapon belül újrakötött szerződések időtartamát is bele kell számítani.

Megszűnés a határozott idő leteltével vagy közös megegyezéssel

A határozott idejű munkaviszony a szerződésben meghatározott időtartam elteltével minden további intézkedés nélkül megszűnik.

Ebben az esetben sem a munkáltató, sem a munkavállaló részéről nincs szükség felmondásra.

A határozott idő letelte előtt a munkáltató és a munkavállaló közös megegyezéssel megszüntetheti a munkaviszonyt.

A közös megegyezés szólhat arról, hogy a munkaviszony azonnali hatállyal megszüntetésre kerül. Abban is megállapodhatnak a felek, hogy a munkaviszony a megállapodásban foglalt későbbi, a határozott idő letelte előtti időpontban szűnik meg.

A határozott idejű munkaviszony megszüntetése felmondással

A határozott idejű munkaviszony megszüntethető felmondással. A felmondás szabályai azonban különböznek a határozatlan idejű munkaviszony felmondásának szabályaitól. Határozott idejű szerződés esetén a felmondási lehetőségek korlátozottabbak.

A munkáltató a határozott idejű munkaviszonyt felmondással megszüntetheti:

  • a felszámolási- vagy csődeljárás tartama alatt vagy
  • a munkavállaló képességére alapított okból vagy
  • ha a munkaviszony fenntartása elháríthatatlan külső ok következtében lehetetlenné válik.

A határozott idejű munkaviszony felmondására ad okot a munkáltató részéről, ha fizetésképtelen helyzete miatt felszámolási- vagy csődeljárás alatt áll.

A munkavállaló képességére alapított felmondás akkor lehet alapos, ha a munkavállaló például nem rendelkezik a munkafeladatok megfelelő ellátásához szükséges adottsággal, készséggel vagy például egészségügyi okból alkalmatlanná vált a munkakör betöltésére. Fontos, hogy a határozott idejű munkaviszony rendes felmondásának nem lehet alapja a munkavállaló munkaviszonnyal kapcsolatos magatartásával vagy a munkáltató működésével összefüggő ok.

A munkaviszony fenntartását lehetetlenné tevő külső ok akkor alapozhatja meg a felmondást, ha a munkáltató számára előre nem látható okról van szó, amellyel nem kellett számolnia, és amelynek megakadályozására nem is lehet képes. Ilyen ok lehet például, ha jogszabályváltozás miatt a munkáltató a tevékenység folytatására a továbbiakban nem jogosult.

A felmondást főszabály szerint indokolnia kell a munkáltatónak. Nem köteles indokolni, ha a munkavállaló vezető állású munkavállalónak minősül.

A határozott idejű munkaszerződést a munkavállaló is megszüntetheti felmondással.

Azonban, eltérően a határozatlan idejű munkaviszonytól, a felmondását a munkavállalónak is indokolnia kell. A munkavállalói felmondás indoka csak olyan ok lehet, amely a munkavállaló számára a munkaviszony fenntartását lehetetlenné tenné vagy körülményeire tekintettel aránytalan sérelemmel járna. Ide tartozhatnak a dolgozó személyi körülményeiben bekövetkezett változások. Például a munkavállaló a munkavégzés helyétől olyan távol költözik, ami számára lehetetlenné vagy aránytalanul sérelmessé teszi, hogy a munkavégzés helyére időben odaérjen.

Megszüntetés azonnali hatályú felmondással

A munkáltatónak lehetősége van arra, hogy a határozott idejű munkaviszonyt azonnali hatállyal, indokolás nélkül megszüntesse. Azonban ebben az esetben a munkáltató jelentős fizetési kötelezettséggel számolhat.

Ilyenkor a munkáltató köteles a munkavállalónak 12 havi, vagy ha a határozott időből hátralévő idő 1 évnél rövidebb, a hátralévő időre járó távolléti díjat kifizetni.

A munkáltató és a munkavállaló – hasonlóan a határozatlan idejű munkaviszonyhoz – határozott idejű munkaviszony esetén is élhetnek az indokolt, azonnali hatályú felmondás lehetőségével.

Az indokolt azonnali hatályú felmondással ebben az esetben is akkor lehet élni, ha a másik fél a munkaviszonyból származó lényeges kötelezettségét szándékosan vagy súlyos gondatlansággal jelentős mértékben megszegi, vagy egyébként olyan magatartást tanúsít, amely a munkaviszony további fenntartását a fél számára lehetetlenné teszi.

Határozott idejű munkaszerződés esetén is van lehetőség próbaidő kikötésére a munkaszerződésben.

A határozott idejű munkaszerződés a próbaidő alatt bármelyik fél által azonnali hatállyal, indokolás nélkül felmondató.

Próbaidő alatt a munkáltató általi indokolás nélküli felmondás esetén, a munkáltató nem köteles kifizetni a fent említett távolléti díjat sem.


Dr. Szabó Gergely

ügyvéd

- - - - - - - - - -

A fent megjelent cikk a teljesség igénye nélkül, figyelemfelhívó célzattal készült, mely nem minősül jogi tanácsadásnak. Javasoljuk, hogy mindig vegye figyelembe a cikk megjelenésének időpontját is, mert előfordulhat, hogy a jogszabályok változása miatt a benne lévő információk később már nem aktuálisak!

Kövessen bennünket itt is: