Az Új Polgári Törvénykönyv sok tekintetben új alapokra helyezte a kártérítés jogi kereteit. Jelentős eltérés a korábbi szabályokhoz képest, hogy szélesebb körben vált lehetségessé a kártérítési felelősség korlátozása vagy kizárása szerződésszegés esetén. Miként lehetséges a kártérítés korlátozása? Bármely szerződésszegéssel okozott kárért való felelősség kizárható, vagy vannak korlátok?

Milyen változás történt a régi Ptk.-hoz képest?

A régi Ptk. a szerződés megszegésével okozott károk esetén csak szűk körben tette lehetővé a szerződésszegő felelősségének korlátozását. A kártérítési felelősség korlátozását csak abban az esetben engedte meg, ha az ezzel járó hátrányt az ellenszolgáltatás megfelelő csökkentése vagy egyéb előny ellensúlyozta. Tehát ez esetben a kártérítés alól mentesülő félnek is adni kellett valamit „cserébe”. Például engedményt a szolgáltatás díjából.

Az új Ptk. a korábbihoz hasonló megkötést nem tartalmaz. A szerződésszegéssel okozott károkért való felelősség anélkül korlátozható vagy zárható ki, hogy ezt ellensúlyozni kellene.

Milyen módon korlátozható a kártérítési felelősség?    

A kártérítési felelősség kizárásáról vagy korlátozásáról a feleknek meg kell állapodniuk. Mindkét fél egyező akaratára van szükség.

Ilyen megállapodás akár a szerződéskötéskor, magában a szerződésben köthető, de akár a szerződésszegést követően is megegyezhetnek erről a felek.

Amennyiben a kártérítési felelősséget nem zárják ki teljes mértékben, a feleknek meg kell állapodniuk arról, hogy a korlátozás milyen jellegű lesz. Így például összegszerűen korlátozzák a kártérítési felelősséget, vagy meghatározott típusú károkozásokra terjed ki a korlátozás stb.

Bármely kárért való felelősség kizárható?

Az új Ptk. nem engedi meg a kártérítési felelősség kizárását, illetve korlátozását a szándékosan okozott, valamint az emberi életet, testi épséget vagy egészséget megkárosító szerződésszegés esetén.

Tehát a kizárás, korlátozás lehetősége nem teljeskörű az új Ptk. szerint sem.

A Ptk. és más jogszabályok tartalmaznak olyan egyedi szabályokat, amelyek meghatározott esetekben tiltják a felelősség korlátozását, kizárását.

Így például a veszélyes üzemi tevékenységek körében (pl. gépjárművek, építési tevékenység stb.) okozott károk esetén, csak a dologi károk vonatkozásában lehetséges a kártérítési felelősség kizárása, korlátozása.

Miért lehet fontos?

A szerződésszegéssel okozott károk esetében azért fontos a korlátozás lehetősége, mert az új Ptk. szerint a szerződésszegő fél szigorúbb feltételekkel mentesülhet csak a szerződésszegés következményei alól. Így a szerződő feleknek fontos lehet, hogy a szerződés megszegése esetére a felelősség mértékét már előre, megállapodás útján korlátozzák vagy akár kizárják.


Dr. Szabó Gergely

ügyvéd

- - - - - - - - - -

A fent megjelent cikk a teljesség igénye nélkül, figyelemfelhívó célzattal készült, mely nem minősül jogi tanácsadásnak. Javasoljuk, hogy mindig vegye figyelembe a cikk megjelenésének időpontját is, mert előfordulhat, hogy a jogszabályok változása miatt a benne lévő információk később már nem aktuálisak!

Kövessen bennünket itt is: