Szerződésekben gyakran szerepel kötbér fizetésére vonatkozó rendelkezés arra az esetre, ha valamelyik szerződő fél megszegné a szerződésből származó kötelezettségét. Kötbért a fogyasztókkal kötött szerződés is tartalmazhat, és viszonylag gyakran alkalmazzák is ezt a lehetőséget a fogyasztókkal szerződő cégek, szolgáltatók. Előfordulhat-e mégis, hogy a fogyasztói szerződésben foglalt kötbért tisztességtelennek lehet minősíteni?

Mire szolgál a kötbér?

A kötbér egy olyan pénzösszeg, amelyet a szerződésben résztvevő félnek akkor kell fizetni, ha megszegi a szerződést.

Így különösen, ha például a szerződésben vállalt kötelezettségét elmulasztja (késedelembe esik) vagy nem megfelelően teljesíti. Kötbért akkor lehet követelni, ha a szerződésben a felek erről írásban megállapodnak.

  • Funkciója egyrészt abban áll, hogy megerősíti szerződéses kötelezettségvállalást, hiszen egy pénzösszeggel biztosítja a kötelezettség teljesítését.
  • Másrészt úgynevezett átalány-kártérítésként is szolgál szerződésszegés esetére. Ez azt jelenti, hogy a kötbér összegét akkor is ki kell fizetni, ha a szerződésszegéből a kötbér összegénél kisebb kár származott. Tehát a kötbért igénylő félnek nem kell bizonyítania, hogy ténylegesen mekkora kára keletkezett, csupán azt, hogy a másik fél a szerződést megszegte. Természetesen ha a tényleges kár összege a kötbért meghaladja, akkor a kötbér feletti rész is követelhető, amelynek összegét viszont már bizonyítani kell.

Tisztességtelen kötbér fogyasztói szerződésben

Kötbért gyakran használnak a fogyasztókkal szerződő cégek, szolgáltatók, az általuk előre meghatározott általános szerződési feltételekben. Természetesen ez önmagában még nem minősülhet tisztességtelennek. Akkor tisztességtelen a fogyasztói szerződésben foglalt kikötés, ha a szerződésből eredő jogokat és kötelezettségeket a jóhiszeműség és tisztesség követelményének megsértésével egyoldalúan és indokolatlanul a fogyasztó hátrányára állapítja meg. Adott esetben ilyennek minősülhet a fogyasztó terhére kikötött kötbér is.

Az egyik leggyakoribb eset, amikor azért tisztességtelen a kötbérkikötés, mert jelentősen eltúlzott összeg fizetésére kötelezi a fogyasztót.

Eltúlzottnak lehet tekinteni a kötbért például, ha a szerződés alapján a fogyasztó által fizetendő díjnál (pl. vállalkozói díj, megbízási díj) is magasabb összegű kötbér fizetésére kötelezi a fogyasztót. Mindezt úgy, hogy ennek egyébiránt nincs igazolható indoka.

A kötbér lehet tisztességtelen abból az okból is, ha annak összege vagy számítási módja nem került világosan és egyértelműen meghatározásra. Így a fogyasztóval szerződő fél egyoldalúan határozhatja meg az összeget.

Fontos megjegyezni, hogy ha a kötbér mértéke jogszabályban rögzített, akkor az nem tekinthető tisztességtelennek.

A bírósági mérséklés lehetősége

Vita esetén a bíróságnak arra is lehetősége van a törvény alapján, hogy a túlzott kötbérösszeget mérsékelje.

Bár igaz, hogy a kötbért követelő félnek nem kell igazolnia a ténylegesen felmerült kárát, azonban a körülmények és a bizonyítékok alapján a bíróság mérsékelheti a szerződésben rögzített kötbért. Ilyen eset lehet, ha például a szerződés szempontjából nem jelentős kötelezettség megsértése esetére kötnek ki aránytalanul magas kötbért. Az is ilyen eset, ha a szerződésszegés folytán az érintettet ténylegesen nem érte kár, vagy csak olyan csekély mértékű kár érte, amihez mérten a teljes kötbérösszeg eltúlzott.


Dr. Szabó Gergely

ügyvéd

- - - - - - - - - -

A fent megjelent cikk a teljesség igénye nélkül, figyelemfelhívó célzattal készült, mely nem minősül jogi tanácsadásnak. Javasoljuk, hogy mindig vegye figyelembe a cikk megjelenésének időpontját is, mert előfordulhat, hogy a jogszabályok változása miatt a benne lévő információk később már nem aktuálisak!

Kövessen bennünket itt is: