Korábban már volt szó a leltárhiányért való felelősség alapvető feltételéről, a leltárfelelősségi megállapodásról. Azonban a leltárfelelősségnek nem egyedüli eleme a megállapodás megkötése. Milyen további feltételek szükségesek ahhoz, hogy a munkavállaló leltárfelelőssége megállapítható legyen?

A leltárfelelősség

A leltárfelelősség a munkavállaló sajátos megőrzési felelősségéhez kapcsolódik, amely csak meghatározott feltételek esetén áll fenn.

A munkavállaló e felelőssége eltér a munkavállalói kártérítés általános szabályaitól.

Fontos, hogy a leltárhiányért való felelősség feltételeinek fennállása esetén a munkavállaló vétkességére tekintet nélkül felel. Ezt azt jelenti, hogy akkor is felel a leltárhiányért, ha annak előidézésére az ő hibáján kívül került sor.

A leltárfelelősség abban is jelentősen különbözik a kártérítési felelősség általános szabályaitól, hogy e felelősségi formáról akkor lehet szó, ha a leltárhiány oka, az ezt előidéző magatartás nem ismert. Ellenkező esetben a hiányt előidéző személy felelős a kárért a kártérítés általános szabályai szerint.

A leltárfelelősség érvényesítésére a munkáltatónak az általánosnál rövidebb határideje van. A leltárhiánnyal kapcsolatos kártérítési igényét a leltárfelvétel befejezését követő 60 napos jogvesztő határidő alatt érvényesítheti.

Amennyiben büntetőeljárásra is sor került a leltárhiánnyal kapcsolatban, akkor a kártérítési igény érvényesítésének határideje 30 nap. E határidő a bíróság büntetőeljárást befejező jogerős vagy véglegessé vált határozatának, valamint az ügyészség, illetve a nyomozó hatóság további jogorvoslattal nem támadható eljárást megszüntető határozatának közlését követő napon kezdődik.

A leltárhiányért való felelősség további feltételei

  • A leltárhiányért való felelősség alapvető, de nem egyetlen feltétele a leltárfelelősségi megállapodás megkötése.
  • A leltárfelelősség további feltétele, hogy a leltári készlet szabályosan kerüljön átadásra, ill. átvételre. Nem szabályosan átadott/átvett készletben keletkezett leltárhiányért a munkavállaló nem tartozhat leltárfelelősséggel. A leltárhiányt a leltározási rend szerint lebonyolított, a teljes leltári készletet érintő leltárfelvétel alapján kell megállapítani. Ennek elmaradása esetén nem kerülhet sor a felelősségre vonásra.
  • További feltétel, hogy a munkavállaló leltárhiányért csak akkor tartozik felelősséggel, ha legalább a leltáridőszak felében az adott munkahelyen végzett munkát.
  • Előfordulhat, hogy a készletet olyan munkavállaló is kezeli, aki a leltárhiányért nem felelős. Ebben az esetben a leltárfelelősségi megállapodással rendelkező dolgozó a leltárhiányért csak akkor felelős, ha írásban hozzájárult a másik munkavállaló adott munkakörben vagy munkahelyen történő foglalkoztatásához.

A leltárfelelősség terjedelme

A leltárhiányért a felelősség feltételeinek fennállása esetén vétkességére tekintet nélkül felel a munkavállaló. Azaz akkor is felel a leltárhiányért, ha annak előidézésére az ő hibáján kívül került sor.

  • A leltári készletet állandóan egyedül kezelő munkavállaló a leltárhiány teljes összegéért felelős. A leltárfelelősségi megállapodásban ettől eltérően is lehet rendelkezni.
  • Ha a készletet a leltárhiányért nem felelős munkavállaló is kezeli, akkor a leltárhiányért felelős dolgozó legfeljebb 6 havi távolléti díja mértékéig vonható felelősségre a hiányért.
  • Ha csoportos leltárfelelősségi megállapodás áll fenn, akkor a kártérítés mértéke nem haladhatja meg a megállapodást kötött munkavállalók távolléti díjának 6 havi együttes összegét. A megállapodásban meghatározható a felelősség munkavállalók közötti megosztása. Ennek hiányában a munkavállalók távolléti díjuk arányában felelnek.

A felelősség vagy a kártérítés mértékének megállapításánál figyelembe kell venni az eset összes körülményeit. Különösen azokat, amelyek a munkavállaló felelősségére kihatnak, vagy amelyek a biztonságos és előírásszerű kezelést befolyásolhatták. E körben figyelembe kell venni különösen a biztonságos őrzésre vonatkozó munkáltatói kötelezettségek teljesítését, továbbá a munkavállaló esetleges távollétének tartamát.


Dr. Szabó Gergely

ügyvéd

- - - - - - - - - -

A fent megjelent cikk a teljesség igénye nélkül, figyelemfelhívó célzattal készült, mely nem minősül jogi tanácsadásnak. Javasoljuk, hogy mindig vegye figyelembe a cikk megjelenésének időpontját is, mert előfordulhat, hogy a jogszabályok változása miatt a benne lévő információk később már nem aktuálisak!

Kövessen bennünket itt is: