A munkaviszony alapvető eleme a munkabér. A munkabér kifizetése a munkáltató lényeges kötelezettsége. Mi számít munkabérnek és mi nem? Megállapítható-e a munkabér külföldi pénznemben? Melyek a munkabér kifizetés szabályai? 

A munkabér

A munkabér a munkaszerződés nélkülözhetetlen eleme, amely nélkül nem beszélhetünk munkaviszonyról. A törvény nem határoz meg pontos definíciót arra, hogy milyen díjazás számít munkabérnek. Ha nem egyértelmű a helyzet, akkor a konkrét munkaviszony és munkaszerződés alapján lehet eldönteni, hogy a dolgozónak adott munkáltatói juttatás munkabérnek számít-e.

Általánosságban azt lehet elmondani, hogy a munkabér körébe tartozik minden olyan díjazás, amelyet a munkavállaló a munkáltatótól a munkaszerződés alapján a munkavégzés ellenszolgáltatásaként, vagy meghatározott esetekben a munkaviszonyra tekintettel a munkában nem töltött időre kap.

  • Munkabérnek minősül természetesen a munkavállaló alapbére.
  • A munkabér részét képezik az alapbéren túl a bérpótlékok és egyéb bér elemek, például a prémium, a jutalom, a bónusz.
  • Szintén a munkabér részeként kezelendő a szabadság vagy betegszabadság idejére fizetendő távolléti díj.

Ami nem munkabér

  • Nem tekinthetők a munkabér részének a munkáltató által nem pénzben, hanem természetben adott juttatások. Például étkezési jegyek és egyéb cafeteria juttatások, a céges eszközök (gépjármű, számítógép) magáncélú használatának megengedése.
  • Nem munkabér a dolgozónak adott költségtérítés, például utazási költségtérítés.

A munkaviszony alapján nyújtott természetbeni juttatások kizárólag az egyenlő bánásmód követelményének betartása szempontjából minősülnek munkabérnek.

A munkabér kifizetés pénzneme

A Munka Törvénykönyve általános szabályként írja elő, hogy a munkabért forintban kell megállapítani.

Ez azt jelenti, hogy már a munkaszerződésben sem lehet a munkabért külföldi pénznemben meghatározni. A devizában kikötött munkabért ilyenkor a Magyar Nemzeti Banknak a szerződés megkötésekor érvényes árfolyamán megállapított forintösszegnek kell tekinteni.

Főszabály szerint a munkabért a törvény szerint forintban kell kifizetni.

Tehát főszabály szerint nemcsak a munkabér megállapítása, hanem a kifizetése sem történhet külföldi pénznemben. Nem felel meg a törvénynek az olyan munkabér megállapodás sem, amelyben a felek úgy rendelkeznek, hogy a devizában meghatározott bért forintra átváltva kell kifizetni.

A forintban történő munkabér kifizetés alól kivételt képez, ha a munkavégzés helye külföldön van.

Külföldi munkavégzés esetén a felek megállapodása alapján a munkabér külföldi pénznemben is meghatározható és kifizethető.

A munkabért csak pénzben lehet kifizetni.

Természetben (pl. áruval) vagy pénzt helyettesítő eszközzel (pl. utalvánnyal) nem lehet a munkabért fizetni.

A bérfizetés ideje

Az általános szabályok szerint a munkabért utólag, legalább havonta egy alkalommal kell elszámolni. Ettől a munkaszerződésben vagy a kollektív szerződésben el lehet térni, ahol a felek ennél hosszabb vagy rövidebb elszámolási időszakot is meghatározhatnak.

A munkabért a törvény szerint a tárgyhónapot követő hónap 10. napjáig kell kifizetni a munkavállaló részére. A felek a munkavállaló számára kedvezőbb fizetési határidőben is megállapodhatnak.

Teljesítménybér esetén előfordulhat, hogy a munkabér alapját képező teljesítmény csak egy hónapnál hosszabb idő után állapítható meg. Ha a dolgozó díjazása kizárólag teljesítménybérrel történik, és a részére járó munkabér vagy annak része alapjául szolgáló eredmény csak egy hónapnál hosszabb idő múlva állapítható meg, akkor a törvény lehetővé teszi, hogy a munkabért ennek megfelelő időpontban fizessék ki. Ebben az esetben a munkavállaló részére legalább havonta az alapbér felének megfelelő összegű előleget kell fizetni.

A munkabér kifizetés módja

A munkabért készpénzben vagy bankszámlára való átutalással kell megfizetni.

Átutalással való munkabérfizetés esetén a munkáltató a bért a munkavállaló által megjelölt fizetési számlára köteles megfizetni. Nem követelmény, hogy a számla a munkavállaló saját bankszámlája legyen. Megjelölhet más személy tulajdonában lévő számlát is. A munkavállaló alapesetben egy számlát jelölhet meg és csak a munkavállaló beleegyezésével kerülhet sor arra, hogy a munkabér több számlára kerüljön kifizetésre.

Az átutalást a munkáltatónak úgy kell teljesítenie, hogy a munkavállaló munkabérével a bérfizetési napon rendelkezhessen.

Tehát késedelmes bérfizetésről beszélünk, ha a hónap 10. napján a munkáltató elindította a munkabér átutalását, de csak a következő napon érkezik meg a dolgozó számlájára.

A munkabér átutalással való kifizetése a munkavállaló részére költséget nem okozhat. Kivételt képez, ha a dolgozó nem magyarországi pénzintézet által vezetett számlára kéri a munkabért.

Készpénzben való kifizetés esetén a munkabért a munkavállaló munkahelyén vagy a munkáltató telephelyén munkaidőben kell kifizetni. Szórakozóhelyen munkabér csak az ott dolgozóknak fizethető ki.

Ha a bérfizetési nap heti pihenőnapra vagy munkaszüneti napra esik, akkor készpénzes fizetés esetén a munkabért legkésőbb az ezt megelőző munkanapon kell kifizetni. Ha a munkavállaló a bérfizetési napon jogos okból nem tartózkodik a munkahelyén, akkor a bért a bérfizetés előtti utolsó munkahelyen töltött munkanapon kell kifizetni, vagy a munkáltató költségére a tartózkodási helyére kell megküldeni. Amennyiben a dolgozó munkaviszonya a bérfizetés napja előtt megszűnt, akkor a munkáltató köteles a munkabért a munkavállaló által megadott címre elküldeni, amelynek költsége a munkáltatót terheli.


Dr. Szabó Gergely

ügyvéd

- - - - - - - - - -

A fent megjelent cikk a teljesség igénye nélkül, figyelemfelhívó célzattal készült, mely nem minősül jogi tanácsadásnak. Javasoljuk, hogy mindig vegye figyelembe a cikk megjelenésének időpontját is, mert előfordulhat, hogy a jogszabályok változása miatt a benne lévő információk később már nem aktuálisak!

Kövessen bennünket itt is: