A munkaviszonyban gyakran felmerül az igény, hogy a munkáltató támogatni kívánja a munkavállaló tanulmányait. Különösen így van ez, ha a képzéssel megszerezhető ismeretek a munkáltatónak is előnyére válhatnak. A dolgozó tanulmányainak támogatását sokszor tanulmányi szerződés formájában valósítják meg. Melyek a tanulmányi szerződés legfontosabb tudnivalói?

Ki köthet tanulmányi szerződést?

Tanulmányi szerződést csak munkáltató és munkavállaló köthet. Tehát a felek között a szerződéskötéskor munkaviszonynak kell fennállnia.

Természetesen a munkáltató megteheti, hogy egy olyan személy tanulmányait támogatja, akivel később kíván munkaviszonyt létesíteni, azonban az ilyen megállapodás nem számít tanulmányi szerződésnek.

Tanulmányi szerződés csak írásban köthető.

A munkáltató a tanulmányi szerződésben arra vállal kötelezettséget, hogy a tanulmányok alatt támogatást nyújt a munkavállalónak. A munkavállaló pedig azt vállalja, hogy a megállapodás szerinti tanulmányokat folytatja, és a képzettség megszerzése után a támogatás mértékével arányos időn keresztül munkaviszonyát felmondással nem szünteti meg.

A tanulmányi szerződésben foglalt ezen időtartam nem lehet hosszabb 5 évnél.

Milyen tanulmányokra adható támogatás?

A tanulmányi szerződéssel támogatható tanulmányok körét tágan kell értelmezni. Tanulmányi szerződés nemcsak az iskolarendszerű képzésre köthető, hanem például gyakorlat megszerzésére és betanításra is.

Fontos azonban, hogy a tanulmányi szerződés tárgya olyan képzés lehet, amellyel új ismereteket szerez a munkavállaló.

Nem köthető tanulmányi szerződés olyan tanulmányok elvégzésére, amelyre a munkáltató kötelezte a munkavállalót. Ebben az esetben a törvény írja elő, hogy a munkáltató külön szerződés nélkül is köteles megtéríteni a tanulmányi költségeket.

Milyen támogatás adható a tanulmányi szerződés alapján?

A munkáltató által a tanulmányok idején adott támogatást a szerződésben kell meghatározni. A problémák elkerülése végett érdemes ezeket a lehető legpontosabban körülírni.

A támogatás formája nem szűkíthető le csupán a képzés költségeinek (tandíj, vizsgadíj) részbeni vagy teljes átvállalására. A támogatás más formában is megjelenhet.

Például tankönyvekhez, taneszközökhöz nyújtott támogatás, fizetett felkészülési idő biztosítása, annak megengedése, hogy a dolgozó a tanuláshoz a munkáltató eszközeit, erőforrásait használja.

Nem köthető tanulmányi szerződés olyan kedvezmények biztosítására, amely a munkaviszonyra vonatkozó szabály alapján a munkavállalónak egyébként is jár. Így például nem köthető ki a szerződésben, hogy a dolgozó mentesül a munkavégzési kötelezettsége alól az általános iskolai tanulmányok folytatásához szükséges időre, mivel erre a törvény alapján is jogosult a munkavállaló.

Meddig nem mondhat fel a munkavállaló?

A tanulmányi szerződésben meg kell határozni azt az időtartamot, ameddig a dolgozó vállalja, hogy a munkaviszonyát felmondással nem szünteti meg.

Ez az időtartam legfeljebb 5 év lehet, de a tanulmányok elvégzésének ideje nem számít bele. Tehát az időszak a képzettség megszerzése után kezdődik.

Annak a szerződésben foglalt időnek, amíg a munkavállaló nem mondhat fel, arányosnak kell lennie a munkáltató által vállalt támogatás mértékével. Ha aránytalanság áll fenn az a tanulmányi szerződés részleges érvénytelenségéhez vezet. Ezt a bíróság a felmondási tilalommal érintett időszak arányosításával küszöbölhet ki.

Vannak olyan időszakok, amikor a munkavállaló nem végez munkát, de a tanulmányi szerződésben vállalt időszakba mégis beleszámít a törvény alapján. Ilyen például a szabadság, a szülési szabadság, és a gyermek gondozása céljából igénybe vett fizetés nélküli szabadság első 6 hónapja. A felek a szerződésben eltérően is szabályozzák, hogy mely időszak számít bele abba az időbe, amíg a dolgozó a munkaviszonyát felmondással nem szünteti meg.

Hogyan szüntethető meg a tanulmányi szerződés? 

  • A munkavállaló mentesül a tanulmányi szerződésből folyó kötelezettsége alól, ha a munkáltató lényeges szerződésszegést követ el. Például, ha nem nyújtja a vállalt támogatást. Ebben az esetben a dolgozó nem köteles folytatni a tanulmányokat, vagy ledolgozni a szerződésben kikötött időt.
  • Előfordulhat, hogy a munkavállaló szegi meg a tanulmányi szerződésben foglaltakat. Például nem teszi le a vizsgáit. Ebben az esetben a munkáltató elállhat szerződéstől és a nyújtott támogatást is visszakövetelheti. Ha a munkavállaló munkaviszonya a megállapodás szerint letöltendő idő előtt szűnik meg, akkor a támogatás arányos részét kell visszatérítenie.
  • Ha bármelyik fél körülményeiben olyan lényeges változás következik be, amely a tanulmányi szerződésben vállalt kötelezettsége teljesítését lehetetlenné tenné, vagy az aránytalan sérelemmel járna, akkor a szerződést az érintett fél azonnali hatállyal felmondhatja. Ha a dolgozó mondja fel erre hivatkozva a szerződést, a munkáltató a nyújtott támogatást visszakövetelheti. Ha a munkavállaló a szerződésben vállalt időtartamot csak részben töltötte ki, akkor a munkáltató a támogatás arányos visszatérítésére jogosult. Ha a munkáltató mondja fel a tanulmányi szerződést, az által adott támogatást nem követelheti vissza.

Dr. Szabó Gergely

ügyvéd

- - - - - - - - - -

A fent megjelent cikk a teljesség igénye nélkül, figyelemfelhívó célzattal készült, mely nem minősül jogi tanácsadásnak. Javasoljuk, hogy mindig vegye figyelembe a cikk megjelenésének időpontját is, mert előfordulhat, hogy a jogszabályok változása miatt a benne lévő információk később már nem aktuálisak!

Kövessen bennünket itt is: