A munkaviszony fennállása során előfordulhat, hogy a munkavállaló kárt okoz a munkáltatónak. A dolgozó az általa okozott kárt a Munka Törvénykönyvében foglalt szabályok szerint köteles megtéríteni. Milyen esetben felelős a munkavállaló a kárért? Milyen mértékben köteles azt megtéríteni?

A munkavállaló kártérítési felelőssége

A munkavállaló az általa okozott kárért akkor tartozik felelősséggel, ha a kárt a munkaviszonyból származó kötelezettségének vétkes megszegésével okozta.

Vétkes károkozásról akkor lehet szó, ha a dolgozó nem úgy járt el, ahogy az adott helyzetben általában elvárható.

Károkozó magatartást többféle munkaviszonyból származó kötelezettség megszegése jelenthet. Például károkozáshoz vezethet:

A munkavállaló által okozott kár többféle formában jelenhet meg.

  • Kár lehet a munkáltató vagyonában bekövetkezett értékcsökkenés, azaz ténylegesen felmerült kár, például valamely eszköz megsérülése, megsemmisülése.
  • A kár megjelenhet elmaradt haszonként (például kiesett bevétel formájában).
  • A kár megjelenhet a károkozással kapcsolatban a munkáltatónál felmerült költségként.

 A kártérítés mértéke

A munkavállaló kártérítési felelősségének terjedelme attól is függ, hogy milyen súlyú vétkesség terheli a károkozás tekintetében.

Ha a dolgozó a kárt szándékosan vagy súlyos gondatlansággal okozta, a teljes kárt meg kell térítenie. Abban az esetben, ha enyhébb gondtalanság terheli, akkor a kártérítés mértéke nem haladhatja meg a munkavállaló 4 havi távolléti díjának összegét.

Nem kell megtéríteni a kárt, ha a kár bekövetkezése a károkozás idején a munkavállalónak nem volt előre látható. Előrelátható a kár, ha a dolgozó ésszerűen és kellő körültekintéssel számíthatott volna rá.

Ha a munkáltató vétkes magatartása a kár bekövetkezésében közrehatott, akkor nem kell megtérítni a kárt, illetve annak azon részét, amelyet a munkáltató vétkes magatartása okozott. Ilyen eset lehet például, ha a munkáltató nem látta el a szükséges utasításokkal a munkavállalót.

A munkáltatót kárenyhítési kötelezettség terheli, azaz köteles a tőle elvárhatót megtenni kárának csökkentése érdekében. Ha ezt elmulasztja, és emiatt kára keletkezik, akkor a dolgozó ezért nem tartozik felelősséggel.

Több munkavállaló károkozása

Előfordulhat, hogy több dolgozó közösen okoz kárt.

  • Ilyenkor a kárt a munkavállalók vétkességük arányában viselik, azaz nagyobb mértékben felel az a dolgozó, akit súlyosabb vétkesség terhel a károkozásban.
  • Ha a vétkesség aránya nem állapítható meg, akkor a munkavállalók a közrehatásuk arányában viselik a kárt.
  • A kárfelelősséget egyenlő arányban viselik, ha a vétkesség vagy a közrehatás arányát nem lehet megállapítani.
  • Ha a kárt több munkavállaló szándékosan  okozta, akkor egyetemlegesen felelnek a kárért. Ez azt jelenti, hogy szándékos károkozás esetén az egész kár megtérítése bármelyik károkozó dolgozótól követelhető.

Dr. Szabó Gergely

ügyvéd

- - - - - - - - - -

A fent megjelent cikk a teljesség igénye nélkül, figyelemfelhívó célzattal készült, mely nem minősül jogi tanácsadásnak. Javasoljuk, hogy mindig vegye figyelembe a cikk megjelenésének időpontját is, mert előfordulhat, hogy a jogszabályok változása miatt a benne lévő információk később már nem aktuálisak!

Kövessen bennünket itt is: