A termékszavatosság intézményét az új Polgári Törvénykönyv vezette be, és új igényérvényesítési lehetőséget biztosít a fogyasztóknak hibás teljesítés esetére. A termékszavatossági kötelezettség alapján a termék hibája esetén nem csupán a terméket eladó tartozik szavatossággal a fogyasztó felé, hanem a termék gyártója is. Milyen esetekben tartozik a gyártó termékszavatossággal? Hogyan érvényesíthető a termékszavatosság?

Milyen esetben élhetünk termékszavatossággal?

Termékszavatosság alatt a vállalkozás által a fogyasztónak eladott ingó dolog hibájáért fennálló gyártói szavatosságot kell érteni.

A termék hibás, ha nem felel meg a gyártó által történt forgalomba hozatalakor érvényes minőségi követelményeknek. Hibás a termék akkor is, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Fontos, hogy szemben a kellékszavatossággal, termékszavatosság ingó dolog eladása esetén áll fenn, és csak akkor, ha a vásárló fogyasztó, az eladó pedig vállalkozás volt.

A fogyasztó olyan természetes személy (azaz ember), aki szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül jár el a szerződés megkötésekor. A termékszavatosság tehát csak fogyasztókat megillető szavatossági jog, szemben a kellékszavatossággal, amellyel a fogyasztónak nem minősülő személy is élhet. Termékszavatosság csak ingó dolgok eladása esetén áll fenn. Így ingónak nem minősülő termék (pl. ingatlan) vásárlása esetén termékszavatossággal nem, csak kellékszavatossággal lehet élni.

A termékszavatosság jelentősége abban áll, hogy a fogyasztó a megvásárolt termék hibája esetén nem csupán azzal a személlyel szemben élhet szavatossági igénnyel, akitől a terméket vette. Termékszavatosság esetén a fogyasztó közvetlenül a termék gyártójával szemben is érvényesítheti szavatossági igényét.

Milyen jogai vannak a fogyasztónak a gyártóval szemben?

  • A termékszavatosság alapján a fogyasztó követelheti a gyártótól, hogy a termék hibáját javítsa ki.
  • Ha a kijavítás megfelelő határidőn belül, a fogyasztó érdekeinek sérelme nélkül nem lehetséges, a fogyasztó követelheti a gyártótól, hogy a terméket cserélje ki. Gyártónak minősül a termék előállítója és forgalmazója is.

Szemben a kellékszavatossággal, a fogyasztónak termékszavatosság esetén szűkebb jogai vannak.

Termékszavatosság esetén a fogyasztó a kijavításon, kicserélésen túl nem élhet más szavatossági igénnyel.

Így nem élhet árleszállítás iránti igénnyel, a gyártótól nem követelheti a fogyasztó által elvégeztetett javítás költségét, illetve a gyártóval szemben a szerződéstől nem állhat el. Ha a fogyasztó ez utóbbi jogaival szeretne élni, akkor kellékszavatossági igény keretében természetesen megteheti, de nem a gyártóval szemben, hanem azzal szemben, akitől a terméket vásárolta.

Ha a fogyasztó termékszavatossági igénnyel szeretne élni, akkor a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a gyártóval közölni. A hiba felfedezésétől számított 2 hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. A közlés késedelméből eredő kárért a fogyasztó felelős.

A gyártót a termékszavatosság az adott termék általa történő forgalomba hozatalától számított 2 évig terheli.

Milyen esetben mentesül a gyártó?

A gyártónak lehetősége van arra, hogy a termékszavatossági kötelezettsége alól mentesüljön.

  • A gyártó mentesülhet, ha bizonyítja, hogy a terméket nem üzleti tevékenysége vagy önálló foglalkozása körében gyártotta vagy forgalmazta.
  • Mentesül a termékszavatosság alól a gyártó akkor is, ha bizonyítja, hogy a termék forgalomba hozatalának időpontjában a hiba a tudomány és a technika állása szerint nem volt felismerhető.
  • A gyártó mentesül akkor is, ha a termék hibáját jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazása okozta.

Dr. Szabó Gergely

ügyvéd

- - - - - - - - - -

A fent megjelent cikk a teljesség igénye nélkül, figyelemfelhívó célzattal készült, mely nem minősül jogi tanácsadásnak. Javasoljuk, hogy mindig vegye figyelembe a cikk megjelenésének időpontját is, mert előfordulhat, hogy a jogszabályok változása miatt a benne lévő információk később már nem aktuálisak!

Kövessen bennünket itt is: