Peres ügyekben gyakran előfordul, hogy a fél nem tud vagy nem kíván saját maga személyesen eljárni a perben, ezért képviselőt vesz igénye. Vannak olyan esetek is, amikor a perben a jogi képviselet kötelező. Ezért érdemes tisztában lenni a perbeli képviselet lehetőségeivel. Ki járhat el helyettünk képviselőként a perben?

Személyes és meghatalmazott útján való eljárás

A polgári perben a polgári jog szabályai szerint teljes cselekvőképességgel rendelkező személy rendszerint személyesen járhat el vagy meghatalmazott útján képviseltetheti magát.

A polgári jog szabályai szerint cselekvőképes minden 18. életévét betöltött személy, kivéve, ha a bíróság cselekvőképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alá helyezte vagy a Polgári Törvénykönyv alapján cselekvőképtelennek minősül.

Kivételesen a korlátozottan cselekvőképes nagykorú is eljárhat személyesen a perben vagy adhat másnak meghatalmazást a perbeli képviseletére. Ezt olyan perben teheti meg, amikor a per tárgya vagy a perben elvégezendő cselekményre tekintettel a törvény őt mégis cselekvőképesnek tekinti.

Például a korlátozottan cselekvőképes nagykorú és a korlátozottan cselekvőképes (14. életévét betöltött) kiskorú személyesen is eljárhat a személyiségi jogaival kapcsolatos perben, illetve ilyen ügyben saját maga adhat meghatalmazást másnak. Szintén személyesen járhat el például a cselekvőképességében korlátozott nagykorú a gondokság alá helyezés megszüntetésére irányuló perben.

A korlátozottan cselekvőképes személy, akkor is jogosult saját maga vagy meghatalmazottja útján eljárni a perben, ha a per tárgyáról a polgári jog szabályai szerint szabadon rendelkezhet.

Például ilyen eset a 14. életévét betöltött kiskorú munkával szerzett jövedelmével és az ennek erejéig vállalt kötelezettségeivel kapcsolatos per.

Ha a peres fél a polgári jog szerint nem rendelkezik teljes cselekvőképességgel és nem érvényesek rá a fenti kivételek sem, akkor helyette a törvényes képviselője jár el a perben. Például kiskorú gyermek esetén a szülője vagy a gyámja, nagykorú esetén a gondnoka.

Szintén a törvényes képviselő jár el a peres fél nevében, ha a fél nem ember. Például a cég nevében a vezető tisztségviselő jár el. Ezekben az esetekben a törvényes képviselő jogosult arra, hogy a fél nevében a képviseletére más személynek meghatalmazást adjon.

Ki lehet a perben meghatalmazott?

Akár a teljesen cselekvőképes peres fél, akár az a peres fél, akinek nevében törvényes képviselője jár el, adhat meghatalmazást harmadik személynek.

Meghatalmazhat mást arra, hogy a perben helyette eljárjon, nyilatkozatokat tegyen és más perbeli cselekményeket elvégezzen. Kivételt képeznek azok a perbeli cselekmények, amelyeket a fél köteles személyesen megtenni. Például, ha a bíróság személyesen kívánja meghallgatni a felet, akkor a meghallgatás során a meghatalmazottja nem járhat el helyette. Ilyenkor a meghatalmazott nem válaszolhat a fél helyett a bíróság kérdéseire.

A perbeli képviselet korlátai

Polgári perben meghatalmazottként a peres felet nem képviselheti bárki. A Polgári Perrendtartás meghatározza, hogy ki járhat el meghatalmazottként. A perbeli képviselet keretében meghatalmazott lehet:

 • az ügyvéd és az ügyvédi iroda,
 • a kamarai jogtanácsos, az ügyvédi tevékenységről szóló törvényben meghatározott körben járhat el meghatalmazottként, például a munkáltatója peres ügyeiben,
 • a fél hozzátartozója (pl. gyermeke, szülője, testvére)
 • a fél pertársa, valamint a fél pertársának képviselője (például, ha két alperes van, az egyik alperes eljárhat a másik alperes meghatalmazottjaként),
 • a gazdálkodó szervezet, illetve egyéb nem természetes személy alkalmazottja a munkáltatójának tevékenységével kapcsolatos pereiben,
 • a közigazgatási szerv, illetve egyéb költségvetési szerv alkalmazottja a közigazgatási, illetve költségvetési szerv tevékenységével kapcsolatos pereiben,
 • az önkormányzati szerv alkalmazottja az önkormányzat vagy önkormányzati szerv feladat- és hatáskörét érintő perekben,
 • az önkormányzat vagy önkormányzati szerv feladat- és hatáskörét érintő perekben az önkormányzati szerv szervezeti és működési szabályzatában meghatározott tisztségviselő, ideértve az önkormányzati képviselőt is, ha a per – tárgya alapján – abba a szabályzatban meghatározott ügykörbe tartozik, amelyben a tisztségviselő eljárni jogosult,
 • meghatalmazott lehet a perben, akit erre egyéb jogszabály feljogosít (pl. szabadalmi ügyvivő, bizonyos esetekben a civil szervezet).

Nem lehet meghatalmazott a perben:

 • aki a 18. életévét nem töltötte be,
 • akit a bíróság jogerősen a közügyektől eltiltott,
 • akit a bíróság jogerősen gondnokság alá helyezett, olyan perekben, illetve olyan perbeli cselekmények tekintetében, amelyre kiterjed a gondnokság alá helyezés.

A kötelező jogi perbeli képviselet

A törvény bizonyos perek esetén szűkíti a meghatalmazottak körét. Ennek az a célja, hogy a peres fél számára professzionális képviselet legyen biztosítva. A törvény szerint jogi képviselő nélkül eljárni csak olyan perekben lehet, amelyek első fokon a járásbíróság (Budapesten a kerületi bíróság) hatáskörébe tartoznak. Ilyen perek például főszabály szerint azon vagyonjogi perek, ahol a per tárgyának értéke nem haladja meg a 30 millió forintot. Például egy 29 millió forint összegű kölcsön tartozás megfizetésére irányuló per ebben a körben van.

Ha az elsőfokú eljárásban a jogi képviselet nem kötelező, akkor nincs kötelező jogi képviselet fellebbezés esetén a másodfokú eljárásban, valamint a perújítási eljárásban sem. Ha pedig ilyen ügyben felülvizsgálati kérelmet terjesztenek elő a Kúriához, akkor csak a felülvizsgálati kérelmet előterjesztő fél számára kötelező a jogi képviselet. Az ellenfél jogi képviselő nélkül is előterjesztheti felülvizsgálati ellenkérelmét.

Ha kötelező a jogi perbeli képviselet, akkor jogi képviselőként eljárhat:

 • az ügyvéd és az ügyvédi iroda,
 • a kamarai jogtanácsos, az ügyvédi tevékenységről szóló törvényben meghatározott körben,
 • ha a peres fél a bíróság (törvényszék, ítélőtábla, Kúria), akkor a bíróság képviseletére jogosult bíró és bírósági titkár,
 • a Legfőbb Ügyészség képviseletére jogosult ügyész,
 • törvényben meghatározott egyéb személyek (pl. szabadalmi ügyvivő).

Ha a peres fél jogi szakvizsgával rendelkezik, akkor a saját ügyében eljárhat olyan perekben is, ahol a jogi képviselet kötelező.


Dr. Szabó Gergely

ügyvéd

- - - - - - - - - -

A fent megjelent cikk a teljesség igénye nélkül, figyelemfelhívó célzattal készült, mely nem minősül jogi tanácsadásnak. Javasoljuk, hogy mindig vegye figyelembe a cikk megjelenésének időpontját is, mert előfordulhat, hogy a jogszabályok változása miatt a benne lévő információk később már nem aktuálisak!

Kövessen bennünket itt is: