Előfordulhat, hogy egy termék meghibásodik, és a hiba következtében kár keletkezik. Ilyenkor felmerülhet, hogy felelősséggel tartozik-e a termék gyártója a hibás termék által okozott károkért. A termékfelelősség szabályai rendezik a termék hibája következtében előállt egyes károkért való felelősséget.

A termékfelelősség

A termékkárért a hibás termék gyártója felelősséggel tartozik. A termékfelelősség tekintetében termék alatt ingó dolgot kell érteni. E fogalom a termékek tág körét öleli fel a nyersanyagoktól a kész termékekig, a használati tárgyaktól a szoftverekig. A termékfelelősség kiterjed olyan termékekre is, amelyek más dolog alkotórészévé váltak.

A termék akkor hibás, ha nem nyújtja azt a biztonságot, amely általában elvárható. Ennek meghatározása során figyelemmel kell lenni különösen a termék rendeltetésére, ésszerűen várható használatára, a termékkel kapcsolatos tájékoztatásra, a termék forgalomba hozatalának időpontjára, a tudomány és a technika állására. A termék nem lesz hibás önmagában attól, ha később nagyobb biztonságot nyújtó termék kerül a forgalomba.

A termékfelelősség szempontjából gyártó a végtermék, a résztermék, az alapanyag előállítója. Gyártónak minősül az is, aki a terméken elhelyezett nevével, védjegyével vagy egyéb megkülönböztető jelzés alkalmazásával önmagát a termék gyártójaként tünteti fel. az Európai Gazdasági Térség területére behozott termék esetén gyártónak minősül a terméket gazdasági tevékenysége keretében importáló személy is.

Ha a termék gyártója nem állapítható meg, a termék minden forgalmazóját gyártónak kell tekinteni mindaddig, amíg a forgalmazó a gyártót vagy azt a forgalmazót, akitől a terméket beszerezte, a károsultnak meg nem nevezi. Erre a forgalmazónak a károsult írásbeli felhívásától számított 30 nap áll rendelkezésére.

Milyen károkra vonatkozik a termékfelelősség?

A gyártó termékfelelőssége az úgynevezett következménykárok megtérítésére vonatkozik. Következménykárok olyan károk, amelyeket a hibás termék más életében, testi épségében vagy más dologban okoz. Tehát a termékfelelősség nem terjed ki a hibás termék kijavítására vagy az abban esett kár megtérítésére. Utóbbi esetre a szavatosság szabályai vonatkoznak.

A termékfelelősség alapján a gyártó köteles megtéríteni a termék által okozott halál, testi sérülés vagy egészségkárosodás miatt bekövetkezett kárt. A gyártó köteles megtéríteni a hibás termék által más dolgokban okozott kárt, feltéve, hogy a kár összege annak bekövetkeztekor 500 eurónak megfelelő forintösszegnél magasabb. A más dologban okozott kárt akkor kell megtéríteni, ha a károsodott dolog szokásos rendeltetése szerint magánhasználat vagy magánfogyasztás tárgya, és azt a károsult is rendszerint ilyen célra használta.

A gyártót a termékfelelősség a termék általa történő forgalomba hozatalától számított 10 évig terheli. A károsult kártérítési igényét 3 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti. Az elévülés kezdete, amikor a károsult tudomást szerzett vagy tudomást szerezhetett volna a kárról, a termék hibájáról és a gyártó személyéről.

Mentesülés a termékfelelősség alól

A gyártó különböző feltételek mellett mentesülhet a termékfelelősség alól. Így mentesül, ha bizonyítja, hogy a terméket nem hozta forgalomba. A gyártó mentesül a felelősség alól akkor is, ha bizonyítja, hogy a terméket nem üzletszerű forgalmazás céljából állította elő, illetve azt nem üzletszerű gazdasági tevékenység körében gyártotta vagy forgalmazta.

A gyártó mentesül a felelősség alól, ha a termék az általa történő forgalomba hozatal időpontjában hibátlan volt, és a hiba oka később keletkezett, illetve, ha a hibát jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazása okozta. Szintén okot ad a mentesülésre, ha a termék általa történő forgalomba hozatala időpontjában a hiba a tudomány és a technika állása szerint nem volt felismerhető. Ez utóbbi okból viszont nem mentesülhet a gyógyszergyártó, ha a gyógyszer előírás szerinti alkalmazásával okozott kár alól.

Az alapanyag vagy a résztermék gyártója akkor is mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a hibát a végtermék szerkezete, illetve összetétele okozta, vagy a hiba a végterméket gyártó utasításának a következménye.

Dr. Szabó Gergely

ügyvéd


Dr. Szabó Gergely

ügyvéd

- - - - - - - - - -

A fent megjelent cikk a teljesség igénye nélkül, figyelemfelhívó célzattal készült, mely nem minősül jogi tanácsadásnak. Javasoljuk, hogy mindig vegye figyelembe a cikk megjelenésének időpontját is, mert előfordulhat, hogy a jogszabályok változása miatt a benne lévő információk később már nem aktuálisak!

Kövessen bennünket itt is: