A követelések végrehajtásához való jog azt a jogosultságot jelenti, hogy egy követelés teljesítése bírósági végrehajtás útján kikényszeríthető. Így például végrehajtható a jogerős bírósági ítélet vagy a közjegyző által kibocsátott és jogerőssé vált fizetési meghagyás. Az időmúlás azonban a már végrehajtható tartozások esetén is a végrehajthatóság elévülését eredményezheti. Hogyan történik a végrehajtási jog elévülése? Mi a teendő, ha a végrehajtási jog elévült?     

A végrehajtási jog elévülése

A végrehajtási jog a végrehajtandó követeléssel együtt évül el. Ez azt jelenti, hogy a végrehajtási jog elévülési ideje megegyezik a követelés elévülési idejével.

A követelések elévülési ideje általában 5 év. A jog azonban eltérő elévülési időket is ismer. Például a munkajogi igények 3 év alatt évülnek el. A telefon, ill. internet szolgáltatásra vonatkozó előfizetői szerződésből eredő igények 1 év alatt évülnek el.

A végrehajtási jog elévülési ideje akkor kezdődik, amikor a követelés bírósági úton végrehajthatóvá válik.

Így például, ha valakit a bíróság jogerős ítéletben kötelezett egy meghatározott összeg megfizetésére, a követelés akkor lesz végrehajtható, ha a kötelezett az ítéletben foglalt határidőben önként nem teljesít. E határidő leteltét követően az ítéletben foglaltak végrehajtását bármikor kezdeményezheti a jogosult. Így a végrehajtási jog is az ítéletben foglalt teljesítési határidő leteltével kezd elévülni. Ha az ítélet végrehajtását 5 évig nem kéri a pernyertes fél, a végrehajtási jog elévül. A végrehajtási jog természetesen a végrehajtás kezdeményezése után is elévülhet. Ez akkor lehetséges, ha elévülést megszakító tényező az elévülési időn belül nem merül fel.

Az elévülés megszakadása

A végrehajtási jog elévülését bármely végrehajtási cselekmény megszakítja. Végrehajtási cselekmény a bíróságnak, a bírósági végrehajtónak, vagy a végrehajtást kérőnek a követelés behajtására irányuló intézkedése.

Ilyen végrehajtási cselekmény például a végrehajtást kérőnek a végrehajtás megindítása iránti kérelme, vagy a végrehajtónak az adós bankszámlájának lefoglalására tett intézkedése. Az elévülést megszakító cselekményt követően az addig eltelt elévülési időt figyelmen kívül kell hagyni, és a végrehajtási jog elévülése újra kezdődik.

Bizonyos esetekben a végrehajtási jog elévülése nyugszik.

Az elévülés nyugvásáról akkor beszélhetünk, ha a követelést a jogosult menthető okból nem tudja érvényesíteni.

Ebben az esetben, az akadály megszűnésétől számított 1 éves határidőn belül a végrehajtási cselekményre akkor is sor kerülhet, ha az elévülési idő már eltelt, vagy abból 1 évnél kevesebb van hátra. Ha a követelés elévülési ideje 1 év, vagy ennél rövidebb, akkor az akadály megszűnésétől számított 3 hónapon belül lehet még elévülést megszakító végrehajtási cselekményt tenni.

A végrehajtási jog elévülésének nyugvásához csak olyan körülmény vezethet, ami menthető okon alapul, és átmeneti jellegű. Így például önmagában nem eredményezi az elévülés nyugvását, ha az adósnak nincs végrehajtás alá vonható vagyontárgya, vagy a végrehajtási intézkedések eredménytelenek voltak.

Mi a teendő a végrehajtási jog elévülése esetén?

A végrehajtási jog elévülését csak kivételes esetekben veszi figyelembe hivatalból a bíróság. Ilyen a tartásdíjra, életjáradékra, baleseti járadékra és bűnügyi követelésre vonatkozó végrehajtási jog elévülése. Más esetekben a bíróság akkor veszi figyelembe a végrehajtási jog elévülését, ha erre az adós hivatkozik.

Ha végrehajtási eljárásban a végrehajtási jog elévülésére kíván az adós hivatkozni, akkor ezt az eljáró végrehajtónál kell bejelentenie, és okirattal valószínűsítenie. Ha a végrehajtó felhívására a végrehajtást kérő úgy nyilatkozik, hogy az elévülést vitatja, akkor az adós pert indíthat a végrehajtás megszüntetése iránt.


Dr. Szabó Gergely

ügyvéd

- - - - - - - - - -

A fent megjelent cikk a teljesség igénye nélkül, figyelemfelhívó célzattal készült, mely nem minősül jogi tanácsadásnak. Javasoljuk, hogy mindig vegye figyelembe a cikk megjelenésének időpontját is, mert előfordulhat, hogy a jogszabályok változása miatt a benne lévő információk később már nem aktuálisak!

Kövessen bennünket itt is: